2014 EU Tobacco related regulations.
D'acord amb la normativa indicada
De acuerdo la normativa citada
According to this Directive
D'accord avec la regulation remarqué

Web informativa restringida a majors/mayores de 18 anys/años
Web site restricted to older than 18 year / limité à 18 ans